Pirkimo sutartis

 • SUTARTIES OBJEKTAS
  Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka bulvių sėklą. Sėklinės bulvės parduodamos pagal Pirkėjo pateiktą rašytinį užsakymą, kuris turi būti patvirtintas Pardavėjo.

  1. Pardavėjas įsipareigoja
  1.1 Parduoti nurodytą suderintą bulvių sėklos kiekį pagal Pirkėjo užsakymą.

  2. Pirkėjas įsipareigoja
  2.1. Priimti suderintą sėklinių bulvių kiekį surašant perdavimo- priėmimo aktą (krovinio važtaraštis (CMR) prilyginamas perdavimo- priėmimo aktui ir atskiras aktas nepasirašomas).
  2.2. Pateikti Pardavėjui užsakymą dėl sėklinių bulvių kiekio, veislės, kategorijos, pakuotės reikalavimus, pristatymo laiko, sertifikatus. Pirkėjas pateiktame užsakyme privalo nurodyti asmenį (vardas pavardė, asmens kodas) turintį teisę priimti prekę, priimti/pasirašyti ant dokumentų Pirkėjo vardu.
  2.3. Pirkėjas sumoka pilną kainą kai pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas (ar CMR). Pirkėjas sutinka ir patvirtina, kad elektroniniu paštu pateikti visi dokumentai yra tinkama įteikimo rašytinių dokumentų pateikimo forma (Pirkėjo rašytiniu pageidavimu gali būti teikiama raštu pasirašytinai). Dokumentų įteikimo data ir laikas nustatomas pagal išsiuntimo laiką. Pirkėjas privalo per vieną dieną patvirtinti apie laiško gavimą. Dėl bet kokių priežasčių negavęs PVM sąskaitos faktūros Pirkėjas privalo vadovaujantis šia sutartimi apmokėti per 1 (vienas) kalendorinę dieną nuo perdavimo-priėmimo akto (ar CMR) pasirašymo dienos, pagal prekių užsakymą.
  2.4. Prekių kiekius ir kokybę Pirkėjas tikrinasi iškrovimo vietos sandėliuose nurodytą (užsakyme) perdavimo-priėmimo metu ir nustatoma tik dalyvaujant Valstybinei augalininkystės tarnybos atstovui bei Pardavėjo atstovui. Pirkėjas privalo savo lėšomis ir iniciatyva pasirūpinti tarnybos dalyvavimu. Visi kiekio ar kokybės sumažėjimai po iškrovimo, nebus laikomi pagrįstais. Atsiradus neatitikimams Pirkėjas vadovaujasi perdavimo-priėmimo aktu ir šia sutartimi. Pirkėjas įsipareigoja priimti ir laiku apmokėti už bulvių sėklą pagal užsakyme suderintą kainą su PVM.
  2.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę per vieną kalendorinę dieną nuo pranešimo pateikimo dienos.

  3. ŠALIŲ TEISĖS
  3.1 Pirkėjui laiku neapmokėjus sąskaitos ar bet kurios dalies pagal Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,1 % palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Šalys nustato ir sutinka, kad tai bus minimalūs procentai nuostoliams padengenti. Palūkanos sumokamos kiekvieną mėnesį už einamąjį mėnesį pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą iki sekančio mėnesio 5 dienos.
  3.2. Jei Pardavėjas kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo, Pirkėjas įsipareigoja be Sutartyje numatytų palūkanų taip pat mokėti Pardavėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnyje nustatytas palūkanas, kurių dydis Šalių susitarimu yra toks, koks yra nustatytas šios Sutarties 3 straipsnyje, bei kurios apskaičiuojamos nuo priteistos Pardavėjui sumos nuo Pardavėjo kreipimosi įstatymų nustatyta tvarka į teismą dėl skolos pagal Sutartį priteisimo dienos iki visos skolos grąžinimo Pardavėjui dienos.
  3.4. Jei Pirkėjas tinkamai ir laiku nesumoka Pardavėjui patirtų nuostolių ar bet kokios jos dalies per šioje Sutartyje nurodytus terminus ir pradeda mokėti šioje Sutartyje numatytas palūkanas, jis privalo sumokėti atitinkamai nesumokėtą Pardavėjo patirtų nuostolių ar bet kokią jos dalį per 5 (penkias) dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas pareiškia Pirkėjui tokį reikalavimą raštu.
  3.5. Šalys susitarė, kad pirma užskaitomos/sumokamos visos baudos ir netesybos ir tik po to įskaitomą pagrindinė suma.

  4. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:
  4.1. Joms yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę šios Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Sutartyje;
  4.2. Visos šios Sutarties sąlygos Šalių buvo visiškai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. buvo aptarta ir suderinta kiekviena šios Sutarties sąlyga;
  4.3. Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes;
  4.4. Rengdamos ir pasirašydamos Sutartį, Šalys veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos;
  4.5. Šalys turi visas galias, įgaliojimus ir teises sudaryti ir pasirašyti šią Sutartį, vykdyti visus pagal šią Sutartį prisiimamus įsipareigojimus;
  4.6. Šalys turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinamus, kurių reikia norint sudaryti šią Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimamus įsipareigojimus;
  4.7.  Nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas neprieštarauja (i) jokiam teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimui, įsakymui, potvarkiui ar nurodymui, kuriam Šalys privalo paklusti; (ii) jokiai sutarčiai ar kitam sandoriui, kurių šalimi yra Pardavėjas ir/ar Pirkėjas; (iii) jokioms Šalims taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms; (iv) jokioms Šalių kreditorių teisėms ir/arba (v) šeimos ir vaikų teisėms, ir jų nepažeidžia.

  5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS
  5.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir galioja iki visiško Pirkėjo prievolių įvykdymo Pardavėjui pagal Sutartį. Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo pareigos sumokėti Pardavėjui patirtų nuostolių ar bet kurią jos dalį už sėklines bulves ir (ar) kompensaciją ir (ar) palūkanas bei delspinigius.
  5.2. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių sudarytu susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, įformintas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas nesudarytu.
  5.3. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad ši Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų tą patį ekonominį ir teisinį efektą.

  6. ATSAKOMYBĖ. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
  6.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją prieš 3 (tris) dienas, nesikreipdamas į teismą, jei Pirkėjas pažeidė bet kuriuos įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir pareikalauti iš Pirkėjo ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną sumokėti nesumokėtą Pardavėjo patirtų nuostolių ar bet kurią jos dalį ir (ar) kompensaciją kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis ir (ar) delspinigiais.
  6.3. Nesumokėjus pagal Sutarties 3 straipsnio palūkanų ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų arba nesumokėjus Pardavėjo  patirtų nuostolių ar bet kurios jos dalies po Pardavėjo pareikalavimo pagal šios Sutarties 3 straipsnio, Pirkėjas privalo mokėti 0,1 % delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atsiskaitymo pagal šią Sutartį dienos (t.y. iki galutinio Pardavėjo patirtų nuostolių ir visų pagal Sutartį priklausančių palūkanų sumokėjimo dienos), kurie Šalių susitarimu yra laikomi minimaliais Pardavėjo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti ir kurie negali būti Šalių keičiami ar mažinami, o taip pat atlygins Pardavėjui visus kitus turėtus nuostolius, kurių nepadengs minėti delspinigiai.
  6.4. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas skolų išieškojimo išlaidas susijusias su šios Sutarties vykdymu. Šalys taip pat susitaria, kad Pardavėjas gautus mokėjimus pagal šią Sutartį ir bet kokius kitus mokėjimus pagal kitas Šalių prievoles, neatsižvelgiant į Pirkėjo atliekant mokėjimus nurodytus pareiškimus, Pardavėja paskirsto savo pasirinkimu arba bet kuriai prievolei įvykdyti, arba bet kurioms kitoms sumoms sumokėti.

  7. FORCE MAJEURE
  7.1. Šalys susitaria, kad nė viena Šalis nebus atsakinga už jos įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei bet kuri iš išvardintų aplinkybių (force majeure) neleis Šaliai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį: karas, riaušės, sukilimas, valstybės ar savivaldybės institucijų veikimas ar neveikimas ar bet kuri kita aplinkybė, kurios Šalis negalėjo kontroliuoti bei numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šios aplinkybės atsiradimui.
  7.2. Šalis, pareiškianti apie force majeure aplinkybes, kaip jos įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo pagrindą, privalo informuoti kitą Šalį apie force majeure aplinkybes per 14 (keturiolika) dienų nuo jų atsiradimo, taip pat informuodama apie jų įtaką Sutarties vykdymui. Šalys sustabdys šios Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks force majeure aplinkybės.
  7.3. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę iš dalies ar visiškai nutraukti šią Sutartį, įspėdama kitą Šalį raštu prieš 7 (septynias) dienas iki Sutarties nutraukimo, ir nei viena Šalis neturės teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

  8. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
  8.1. Pirkėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Pardavėjas gautų ir kitaip tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, įskaitant Pirkėjo asmens kodą, pirkimo-pardavimo ir kitokių sutarčių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Pardavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
  8.2. Pirkėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo asmens duomenis (VĮ Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga, Lietuvoje veikiančios lizingo bendrovės, bankai, draudimo bendrovės, skolų išieškojimo bendroves) Pardavėjo prašymu suteiktų Pardavėjui asmens duomenis.
  8.3. Pirkėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, namų telefono numeris, gimimo data, darbovietės pavadinimas, išsilavinimas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, pasėlių plotai ir kultūros, turimas biologinis turtas (gyvuliai), turima žemės ūkio technika, parduotų prekių pavadinimas, kaina, gamybiniai pajėgumai, informacija (atsiskaitymų vėlavimai ir pan).
  8.4. Pirkėjas, sutinka ir neprieštarauja, kad šie jo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, namų telefono numeris, gimimo data, darbovietės pavadinimas, išsilavinimas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, pasėlių plotai ir kultūros, turimas biologinis turtas (gyvuliai), turima žemės ūkio technika, parduotų prekių pavadinimas, kaina, gamybiniai pajėgumai), tikslu užsakyti prekes iš gamintojo, taikyti prekėms kokybės garantiją, konsultuoti su gamintojo produktais, detalėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais,būtų atskleisti prekių gamintojams,jų dukterinėms bendrovėms ir susijusioms trečiosioms šalims, įskaitant duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų.
  8.5. Pirkėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Pardavėjui, Pardavėjas pasilieka sau teisę teikti Pirkėjo asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovei, taip pat, prieš tai informavęs Pirkėja LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir viesiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
  8.6.  Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad tuti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t.y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius neišsamius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  9.1. Šalys susitaria laikyti tinkamai kitos Šalies atstovu bet kurį asmenį, kurio parašas patvirtintas tos Šalies antspaudu ar spaudu. Pasekmes dėl įgaliojimų viršijimo prisiima Šalis, neužtikrinusi tinkamo savo antspaudo ar spaudo panaudojimo.
  9.2. Pirkėjo mirties atveju, visos šioje Sutartyje numatytos teisės ir pareigos pereina Pirkėjo turto paveldėtojui/-ams.
  9.3. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos (išskyrus Šalis konsultuojančius teisininkus). Šis konfidencialumo reikalavimas netaikomas informacijai, kuri yra viešai prieinama, arba kurią privaloma atskleisti pagal galiojančius įstatymus.
  9.4. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  9.5. Nuo šios Sutarties sudarymo dienos Šalys viena kitai pateiks operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šią Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą. Šalys susitaria, kad kiekviena iš jų visada geranoriškai veiks kitos atžvilgiu ir dės visas protingas pastangas, kad būtų laikomasi šios Sutarties sąlygų.
  9.6. Tarpusavio ginčus Šalys sprendžia derybomis, o Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Kauno miesto teismuose pagal teismingumą.
  9.7. Jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai bei kitas susirašinėjimas turi būti vykdomas raštu lietuvių kalba bei įteikiamas asmeniškai arba pristatomas per Lietuvos paštą (paštu registruotu laišku), arba siunčiamas elektroniniu paštu, ir adresuojama žemiau pateiktais Šalių rekvizitais (jeigu nenurodyta kitaip raštu).
  9.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną abiem Šalims ir turi vienodą juridinę galią.
  9.9. Šalys suprato šią Sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė ir pasirašė aukščiau nurodytą datą.