Pirkimo pardavimo sutartis

 • (aktuali sutarties redakcijos data: 2021.02.20)

  PARDAVĖJAS
  (pirma Sutarties Šalis)
  UAB "Solanika"
  Įm. kodas: 1599861167
  PVM kodas: LT598611610
  Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
  Mob.: +370 699 22002 / +370 674 74071
  El. paštas: info@solanika.lt / uzsakymai@solanika.lt
  UAB "Solanika" atstovas, veikiantis pagal bendrovės įstatus: direktorius Vytautas Tadaravičius
  UAB "Solanika" įgaliotas finansinių atsiskaitymų tarpininkas: UAB "Supra dictum" (įm. kodas: 304068012)

  ir

  PIRKĖJAS (antra Sutarties Šalis):
  nurodytas prie šios Pirkimo pardavimo sutarties pridėtame užsakyme,

  sudarėme šią Sutartį.

  1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1.1 Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka bulvių sėklą. Sėkla parduodama pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, kuris turi būti patvirtintas Pardavėjo. 

  2. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA
  2.1 Parduoti bulvių sėklos kiekį pagal patvirtintą Pirkėjo užsakymą.
  2.2 Gavus apmokėjimą iš Pirkėjo pagal Pardavėjo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pradėti vykdyti Pirkėjo užsakymą ir elektroniniu paštu Pirkėjui pateikti nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos apmokėjimo momento įsigaliojusios Pirkimo pardavimo sutarties sąlygas.

  3. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA
  3.1 Pateikti Pardavėjui užsakymą dėl bulvių sėklos kiekio, veislės, kategorijos, pakuotės reikalavimo, pristatymo vietos, laiko ir sertifikatų. Pirkėjas pateiktame užsakyme turi teisę nurodyti kitą asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas) turintį teisę priimti bulvių sėklą, priimti / pasirašyti ant dokumentų Pirkėjo vardu.
  3.2 Pirkėjas už bulvių sėklą moka išankstiniu pavedimu pagal Pardavėjo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, kad elektroniniu paštu pateikti visi dokumentai yra tinkama įteikimo rašytinių dokumentų pateikimo forma (Pirkėjo rašytiniu pageidavimu gali būti teikiama raštu pasirašytinai). Dokumentų įteikimo data ir laikas nustatomas pagal išsiuntimo laiką. Pirkėjas privalo per vieną dieną patvirtinti apie laiško gavimą.
  3.3 Priimti bulvių sėklos kiekį pasirašant perdavimo - priėmimo aktą (krovinio važtaraštis (CMR) prilyginamas perdavimo - priėmimo aktui ir atskiras aktas nepasirašomas).
  3.4 Bulvių sėklos kiekį ir kokybę Pirkėjas tikrinasi iškrovimo vietoje perdavimo - priėmimo metu, o nustatyti trūkumai privalo tą pačią būti užfiksuoti dalyvaujant Valstybinės augalininkystės tarnybos atstovui bei Pardavėjo atstovui. Pirkėjas privalo savo lėšomis ir iniciatyva pasirūpinti Valstybinės augalininkystės tarnybos atstovo dalyvavimu. Pažeidus bulvių sėklos perdavimo - priėmimo procedūrą, visi kiekio ar kokybės sumažėjimai po perdavimo - priėmimo momento, nebus laikomi pagrįstais. Atsiradus neatitikimams Pirkėjas vadovaujasi perdavimo - priėmimo aktu ir šia Sutartimi.
  3.5 Pirkėjas įsipareigoja priimti arba atsiimti bulvių sėklą iš Pardavėjo per vieną kalendorinę dieną nuo Pardavėjo pateikto pranešimo pateikimo dienos.

  4. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
  Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:
  4.1 Joms yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Sutarties sudarymu ir / ar nulėmę šios Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Sutartyje.
  4.2 Visos šios Sutarties sąlygos Šalių buvo visiškai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. buvo aptarta ir suderinta kiekviena šios Sutarties sąlyga.
  4.3 Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes.
  4.4 Rengdamos ir sudarydamos Sutartį, Šalys veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos.
  4.5 Šalys turi visas galias, įgaliojimus ir teises sudaryti šią Sutartį, vykdyti visus pagal šią Sutartį prisiimamus įsipareigojimus.
  4.6 Šalys turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinamus, kurių reikia norint sudaryti šią Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimamus įsipareigojimus.
  4.7 Nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas neprieštarauja:
  4.7.1 teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimui, įsakymui, potvarkiui ar nurodymui, kuriam Šalys privalo paklusti;
  4.7.2 sutarčiai ar kitam sandoriui, kurių Šalimi yra Pardavėjas ir / ar Pirkėjas;
  4.7.3 Šalims taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms;
  4.7.4 Šalių kreditorių teisėms ir / arba šeimos ir vaikų teisėms, ir jų nepažeidžia.

  5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS
  5.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas gauna iš Pirkėjo pavedimą į vieną iš nurodytų banko sąskaitų pagal Pirkėjui pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. 
  5.2 Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių sudarytu susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, įformintas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas nesudarytu.
  5.3 Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad ši Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų tą patį ekonominį ir teisinį efektą.

  6. ATSAKOMYBĖ. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
  6.1 Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  6.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją prieš 3 (tris) dienas, nesikreipdamas į teismą ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus išankstinius apmokėjimus iš jų išskaičius minimalius patirtus nuostolius su priklausančiomis mokėti 0,1 % palūkanomis ir (ar) 0,1 % delspinigiais, jei Pirkėjas pažeidė bet kuriuos įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
  6.3 Nesumokėjus palūkanų ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų arba nesumokėjus Pardavėjo patirtų nuostolių ar bet kurios jos dalies po Pardavėjo pareikalavimo, Pirkėjas privalo mokėti 0,1 % delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atsiskaitymo pagal šią Sutartį ir jos priedus dienos (t. y. iki galutinio Pardavėjo patirtų nuostolių ir visų pagal Sutartį priklausančių palūkanų sumokėjimo dienos), kurie Šalių susitarimu yra laikomi minimaliais Pardavėjo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti ir kurie negali būti Šalių keičiami ar mažinami, o taip pat atlygins Pardavėjui visus kitus turėtus nuostolius, kurių nepadengs minėti delspinigiai.
  6.4 Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas skolų išieškojimo išlaidas susijusias su šios Sutarties vykdymu. Šalys taip pat susitaria, kad Pardavėjas gautus mokėjimus pagal šią Sutartį ir bet kokius kitus mokėjimus pagal kitas Šalių prievoles, neatsižvelgiant į Pirkėjo atliekamus mokėjimo nurodymų pavedimus, Pardavėjas paskirsto savo pasirinkimu arba bet kuriai prievolei įvykdyti, arba bet kurioms kitoms sumoms sumokėti.

  7. FORCE MAJEURE
  7.1 Šalys susitaria, kad nė viena Šalis nebus atsakinga už jos įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei bet kuri iš išvardintų aplinkybių (force majeure) neleis Šaliai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį: karas, riaušės, sukilimas, valstybės ar savivaldybės institucijų veikimas ar neveikimas ar bet kuri kita aplinkybė, kurios Šalis negalėjo kontroliuoti bei numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šios aplinkybės atsiradimui.
  7.2 Šalis, pareiškianti apie force majeure aplinkybes, kaip jos įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo pagrindą, privalo informuoti kitą Šalį apie force majeure aplinkybes per 14 (keturiolika) dienų nuo jų atsiradimo, taip pat informuodama apie jų įtaką Sutarties vykdymui. Šalys sustabdys šios Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks force majeure aplinkybės.
  7.3 Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę iš dalies ar visiškai nutraukti šią Sutartį, įspėdama kitą Šalį raštu prieš 7 (septynias) dienas iki Sutarties nutraukimo, ir nei viena Šalis neturės teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

  8. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
  8.1 Pirkėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Pardavėjas gautų ir kitaip tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, įskaitant Pirkėjo asmens kodą, pirkimo pardavimo ir kitokių sutarčių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Pardavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
  8.2 Pirkėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo asmens duomenis (VĮ Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga, Lietuvoje veikiančios lizingo bendrovės, bankai, draudimo bendrovės, skolų išieškojimo bendrovės) Pardavėjo prašymu suteiktų Pardavėjui Pirkėjo asmens duomenis.
  8.3 Pirkėjas, sutinka ir neprieštarauja, kad šie jo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, gimimo data, darbovietės pavadinimas, išsilavinimas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, pasėlių plotai ir kultūros, turimas biologinis turtas (gyvuliai), turima žemės ūkio technika, parduotų prekių pavadinimas, kaina, gamybiniai pajėgumai, informacija apie atsiskaitymų vėlavimus ir pan.), tikslu užsakyti bulvių sėklą iš bulvių sėklos tiekėjo ir taikyti kokybės garantiją, būtų atskleisti bulvių sėklos tiekėjui, jo dukterinėms bendrovėms ir susijusioms trečiosioms šalims, įskaitant duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų.
  8.4 Pirkėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Pardavėjui, Pardavėjas pasilieka sau teisę teikti Pirkėjo asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovei, taip pat, prieš tai informavęs Pirkėją LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
  8.5 Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius neišsamius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  9.1 Pirkėjo mirties atveju, visos šioje Sutartyje numatytos teisės ir pareigos pereina Pirkėjo turto paveldėtojui/-ams.
  9.2 Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  9.3 Nuo šios Sutarties sudarymo dienos Šalys viena kitai pateiks operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šią Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą. Šalys susitaria, kad kiekviena iš jų visada geranoriškai veiks kitos atžvilgiu ir dės visas protingas pastangas, kad būtų laikomasi šios Sutarties sąlygų.
  9.4 Tarpusavio ginčus Šalys sprendžia derybomis, o Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Kauno miesto teismuose pagal teismingumą.
  9.5 Jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai bei kitas susirašinėjimas turi būti vykdomas raštu lietuvių kalba bei įteikiamas asmeniškai arba pristatomas per Lietuvos paštą (paštu registruotu laišku), arba siunčiamas elektroniniu paštu, ir adresuojama šioje Sutartyje ir užsakyme pateiktais Šalių rekvizitais (jeigu nenurodyta kitaip raštu).
  9.6 Ši Sutartis sudaroma elektronine forma ir Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroniniu paštu, kai Pardavėjas užfiksuoja Pirkėjui pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo faktą.
  9.7 Šalys suprato šią Sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė, o Pirkėjas sutikimą su Sutarties sąlygomis išreiškė atlikdamas išankstinį apmokėjimą pagal Pardavėjo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

'); fbq('track', 'PageView');